සේවාවන්

ෂියාමන් මෝනිංස්ටාර් ස්ටෝන් සමාගම, ලිමිටඩ්

ෂියාමන් මෝනිංස්ටාර් ස්ටෝන් සමාගම, ලිමිටඩ්

ෂියාමන් මෝනිංස්ටාර් ස්ටෝන් සමාගම, ලිමිටඩ් 2017 නොවැම්බර් 23 වන දින ආරම්භ කරන ලද අතර සුන්දර දූපත් නගරයක් වන ෂියාමන් හි ලියාපදිංචි වී ඇති අතර, ප්‍රධාන වශයෙන් සියලු වර්ගවල නවීන කිරිගරු ,, ග්‍රැනයිට්, විශේෂ හැඩැති තීරු ආදියෙහි නියැලී සිටින අතර බොහෝ ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් හොඳ අදහස් ලැබී තිබේ. .
120338_125246051


තැපැල් කාලය: සැප්තැම්බර් -24-2019