Taipei Deluxe-නව

Taipei Deluxe-නව

තායිපේ ඩිලක්ස්

taipic1

ලොබිය- Marble Column/ Marble Water-jet Inlay/ Marble Table

taipic2

පිහිනුම් තටාකය සහ කොරිඩෝව - Mosaic/ Marble Water-jet Inlay/ Marble veneer

taipic3

පසු කාලය: සැප්-09-2020