• බැනරය

ක්වාර්ට්සයිට්

Brazil Crystal Blue Marble Slab

වර්ඩ් නෙළුම්

ඩෙඩලස් ක්වාර්ට්සයිට්

Azul Macauba Quartzite

ඇමේසන් කොළ

හරිත Galaxy Quartzite

සුපිරි සුදු ක්වාර්ට්සයිට්

පැටගෝනියා ක්වාර්ට්සයිට්

එමරල්ඩ් හරිත ක්වාර්ට්සයිට්

නිල් සෝඩලයිට් කිරිගරුඬ